HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 940.93 KB

TIFF (Deze pagina), 9.48 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

11
omgezien e11 dan valt te kiezen tusschen: ct de overzijde van
het IJ, Z2 ten Oosten of c ten Westen van Amsterdam.
P. De IJ­commissie heeft reeds in het licht gesteld, dat uit-
breiding aan de overzijde van het IJ 11iet wenschelijk zoude
zijn en de Gemeenteraad heeft zich daarmede vereenigd, zoodat
slechts de keus overblijft tusschen nieuwe havens ten Oosten
of te11 Westen van Amsterdam. De IJ­com1nissie heeft voor
beide gevallen schetsonwerpen opgemaakt, welke op Plaatl 1net
de letters A en B zijn aangegeven.
De kosten der havens A, ten Oosten der stad , met een nuttige
A kadelengte van 7530 M. werden door haar geraamd op 17 mil-
lioen gulden, die der havens B, ten Westen der stad, meteen
nuttige kadelengte van 7540 M. op 15 millioen gulden.
Vergelijkt men beide havenplannen dan valt in de eerste
plaats op te merken:
dat het plan A ontegenzeggelijk het groote voordeel heeft,
dat het zoo na mogelijk aansluit bij het bestaande havengebied
. en niet ver van het midden der stad verwijderd is;
dat het plan B dit voordeel mist, immers het ligt van dat
gebied gescheiden en op betrekkelijk groote11 afstand van het
midden der stad.
Hiertegenover staat echter, dat plan B een belangrijk voor-
deel biedt boven plan A, namelijk dit, dat het l1&VG11g€l)1G(1B
j ligt ten Westen van den spoorweg Amsterdam--Zaandam, zoodat
i i het soheepvaartverkeer tusschen zee en dat havengebied zal zijn
vrij vom de Hembrug.
Dit is een voordeel van zóó groote beteekenis bepaaldelijk
ook voor de toekomst, dat naar het voorkomt ten opzichte
i daarvan het bovengenoemde voordeel va11 plan A o11derge­
' schikt moet worden geacht.
Eigenlijk ligt het in de lijn eener geleidelijke ontwikkeling
· van denkbeelden, indien thans bij de keuze van de plaats van
een nieuw havengebied het denkbeeld om den toegang uit zee
D tot dit gebied zooveel mogelijk vrij van spoorwegbruggen te
* maken op den voorgrond wordt gesteld.
Bij de uitbreiding van het havengebied vóór de opening
van het Noordzeekanaal was uit den aard der zaak daarvan