HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 9.48 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

j J
12
geen sprake en ook onmiddellijk na de opening van dit
1 kanaal werd het bezwaar van spoorwegbruggen in het algemeen _
nog niet overwegend geacht, zoodat dan ook aanvankelijk
zelfs het Oosterdok met de Nieuwe Vaart nog als een bruik-
baar havengebied werd beschouwd, niettegenstaande dit achter 3
drie spoorwegbruggen was gelegen.
Betrekkelijk spoedig echter leerde de ondervinding, dat wegens
het drukke verkeer over de spoorwegbrug bij de Oosterdoksluis
dit havengebied slechts dan van beteekenis voor de zeevaart kon
zijn, indien het werd vrij gemaakt van deze spoorwegbrug. En
in verband daarmede stelde de Transito­commissie van 1891
dan ook voor den Oosterspoorweg om te leggen zoodanig, dat
het tot havengebied bestemde gedeelte van het Oosterdok en
van de Nieuwe Vaart zou worden mw] mm die spoorwegbrug.
Aan dit voorstel is geen uitvoering gegeven met het resul-
taat, dat thans zoowel het Oosterdok als de Nieuwe Vaart
;;f · voor de Zeevaart alle beteekenis verloren hebben.
jl Enkele jaren later, namelijk in 1895, verscheen het verslag
der commissie tot verbetering van het Noordzeekanaal aan de
Kamer van Koophandel te Amsterdam, waarin reeds met
nadruk de aandacht wordt gevestigd op de bezwaren der beide
Q spoorwegbruggen te Velsen en aan de Hem voor de zeevaart.
Deze commissie stelde dan ook voor de spoorwegbrug te Velsen
te vervangen door een stoomveer en heeft bovendien het denk-
lë j beeld overwogen van een omlegging van den spoorweg Amster-
dam-Zaandam langs den afsluitdijk bij Schellingwoude, doch
if ; dit als niet bereikbaar ter zijde moeten stellen.
De vervanging van de spoorwegbrug te Velsen door een
l stoomveer zou echter het bezwaar eener kruising van de zee-
vaart door het spoorwegverkeer niet hebben opgeheven, ver-
F moedelijk zelfs niet in belangrijke mate hebben verminderd en
daar bovendien aan de vervanging van de spoorwegbrug door
een stoomveer overwegende bezwaren verbonden waren is aan
dat denkbeeld dier commissie geen gevolg gegeven.
Alleen zijn de spoorwegbruggen zoo hoog mogelijk gemaakt r
ten einde althans voor kleine zeeschepen gelegenheid tot door- "
varen onder de bruggen in het leven te roepen.
g i Uit het voorgaande volgt, dat reeds betrekkelijk spoedig na
1