HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 9.48 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

7 ___,_ 7, ,. , wrm,
Y
13
de opening van het Noordzeekanaal bezwaren ondervonden zijn
_ van spoorwegbruggen tusschen de Zee en het havengebied.
En voorts blijkt, dat die bezwaren zoo groot zijn geacht, dat
I ter opheffing daarvan, zelfs kostbare omleggingen van spoor-
t wegen zijn voorgesteld of ter sprake gebracht.
Gedurende den zomerdienst van 1912 is overdag van 6 u.
v.m. tot 6 u. n.m. de Velserbrug zoowel als de Hembrug on-
geveer achzf uur gesloten en slechts ruim vier uur geopend.
Met deze ondervinding dient rekening gehouden te worden
bij de keuze van een nieuw havengebied en wel in dien zin
dat de plaats daarvan zeewaarts van een of beide spoorwegen
worde gekozen of anders althans zoo ver zeewaarts, dat er
gelegenheid bestaat een of beide spoorwegen landwaarts van
dat havengebied om te leggen.
Uit dien hoofde verdient van de beide plannen A en B het laatste
beslist de voorkeur, omdat dit gelegen is zeewaarts van den spoor-
weg Amsterdam­-Zaandam en dus zalzijn vande Hembmg.
De vraag ligt echter voor de hand of niet een stap verder
kan worden gegaan door het nieuwe havengebied zoo ver
westelijk te zoeken, dat het of zeewaarts komt te liggen van
den spoorweg Haarlem--Uitgeest of zóó dat die spoorweg land-
waarts van dat havengebied kan worden omgelegd.
Het eerste denkbeeld, dat eigenlijk zou neerkomen op het
maken van een vóórhaven te IJmuiden is ter sprake gebracht
in het rapport der lJ­commissie. Het zou in aanmerking kunnen
komen, indien er in de toekomst slechts behoefte aan een
aanloophaven bestond, doch voor een uitgebreid havengebied
schijnt dit denkbeeld om verschillende redenen uitgesloten.
Het tweede denkbeeld is echter voor uitvoering vatbaar, indien
het nieuwe havengebied niet in den Grooten Llpolder maar
ongeveer vijf kilometer meer zeewaarts in den Houtrakpolder
wordt gezocht ter plaatse op Plaat I met C aangegeven.
Alsdan kan de spoorweg Haarlem­~Uitgeest zonder over-
‘, wegend bezwaar landwaarts worden omgelegd, zoodanig dat het
à` havengebied zal zijn geheel wy van spoomuqqbmggen.
De spoorverbinding Haarlem-Uitgeest wordt daardoor slechts
ongeveer 7 KM. verlengd. De van elkander gescheiden gedeelten
1