HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 9.48 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

2 V V J E
·z¥ ' ä
ïï*i ·l
, x
ii
"‘ï2 i i
ëïxi
M
van dien spoorweg, namelijk het gedeelte Haarlem-Velsen-» j
IJmuiden cn het edeelte Uitgeest--­Beverwi`k zullen dan ieder c
kar j D J V
; als lokaals Joorweg eex Jloiteerd moeten worden terwil het
ir- l U ’ J a
Q gedeelte tusschen Beverwijk en de Velserbrug alsmede die brug "`
i zelf vervallen 1).
Welke kosten hiermede gemoeid zijn is zonder nadere uit- ,3
we e ­ . . .
werking van dit denkbeeld niet nauwkeurig op te geven. Ruw 5
geschat zullen die kosten bedragen ongeveer 3 millioen gulden
x • · . .
[ voor een nieuwe spoorwegbrug en eveneens ongeveer 3 millioen j
zal ulden voor on ‘eveer 12 KM. nieuwen s oorwe of te zamen
i P
ongeveer 6 mzllzoen gulden.
Voorzeker een belangrijk bedrag, doch naar het voorkomt niet
j te hoog voor het ‘roote belan ‘, dat daarmede betrokken is nameli`k
het nieuwe havengebied te maken mvg van spoorwegbmzggen. jj
l'"· il
·
En mocht men meenen, dat die kosten te hoog zijn om reeds
dadelijk bij den aanleg van een nieuw havengebied tot die spoor- fj V
E i . .. . "`z
* wegverlegging over te gaan , dan belet -­ bij behoud der sluizen
te Llniuiden ­- niets daarmede te wachten totdat het nieuwe
havengebied zoodanig is uitgebreid, dat de ondervinding de be-
hoefte daaraan heeft doen gevoelen of wel te wachten totdat de
iv .• . çl
spoorwegbrug te Velsen ook om andere redenen gewijzigd of ver-
‘ g plaatst moet worden, hetgeen, zooals reeds bovenvermeld is, volgens
je het oordeel der Staatsoommissie het geval zal zijn, indien door jj
vermeerdering van het aantal groote schepen een tweede nieuwe
, ·~ . . • ii
gj i schutsluis grooter dan de bestaande te IJ muiden wordt vereischt. f
Hoofdzaak is echter, dat men bij de keuze van de plaats
*‘ voor een nieuw havengbied rekening houdt met de mogelijk- Fr
. . . . .• .• l;
heid dat gebied uit zee toegankelijk te kunnen maken way ·;
van spoowvegbruggen 2). i
i 1) Door den omgelegden spoorweg met den spoorweg Zaandam-Hoorn in verbinding ‘
i te brengen kan het verkeer via Haarlem en Alkmaar met Friesland langs korteren weg
1 over Zaandam worden geleid. ‘
- 2) De verbinding van het havengebied C met het spoorwegnet kan op gelijke wijze .
geschieden als voor een havengebied B namelijk door een zijlün van den spoorweg Ag,
1 Amsterdam-­Zaandam en door een goederenbaan Zuidwaarts om Amsterdam in ‘
j den geest als is voorgesteld door de Staatscommissie van 1901 betreffende spoorweg-
verbindingen om Amsterdam zie Pl.Ien ll .Deze goederenbaan zal in beide gevallen op
. D
{ den duur onvermijdelijk zijn.
r
l j