HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 962.58 KB

TIFF (Deze pagina), 9.48 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

j I
L
l
7
ä
I
E 15
t
_ Vrij van sluizen.
sg ‘
Wanneer op grond van voorgaande overwegingen besloten
wordt het nieuwe havengebied zóó ver wcstwaarts tc kiezen,
dat de toegang daartoe in de toekomst vrij van spoorwegbruggcn
ik zal zijn, dan doet zich opnieuw de vraag voor of die toegang
niet tevens vrij van sluizen kan worden gemaakt.
Immers zoolang de zeevaart niet vrij is van spoorwegbruggen
is het zeer de vraag of het zelfs wel wenschelijk zoude zijn
het afgesloten kanaal te vervangen door een open waterweg
waarop getijstroomingen zullen voorkomen, die bij het door-
varen van bruggen hinderlijk kunnen zijn. En zooals reeds op
den voorgrond werd gesteld is het bezwaar van spoorweg-
bruggen veel grooter dan dat van sluizen, zoodat er ook op
zichzelf weinig aanleiding bestaat, om ten koste van groote
V uitgaven het laatste kleinere bezwaar op te heffen, zoolang
het eerste veel grootere blijft bestaan. ·
Doch ook afgescheiden van deze overwegingen treedt de
vraag of het toekomstige havengebied vrij van sluizen kan
worden gemaakt op nieuw op den voorgrond, wanneer dat
gebied zóó ver zeewaarts wordt gekozen als ter opheffing van
het bezwaar van spoorwegbruggen noodig is, en wel omdat
dit vraagstuk dan van geheel anderen aard wordt.
Tot recht begrip hiervan zij er de aandacht op gevestigd,
dat het vraagstuk van een open waterweg voor Amsterdam in
ii den regel wordt opgevat als onafscheidelijk verbonden met het
F brengen van de Noordzee onmiddellijk voor Amsterdam en
zelfs veelal met het vervangen van het Noordzeekanaal door
I een open doorgraving tusschen Noord- en Zuiderzee.
En dit ligt voor de hand zoolang men elk nieuw havenge-
bied denkt in aansluiting bij het bestaande.
’ Immers alsdan zal een open waterweg tot dat havengebied
‘ noodzakelijk de Noordzee vóór Amsterdam moeten brengen en
blijft er voor een afgesloten Noordzeekanaal tusschen dien
open waterweg en de Zuiderzee nauwelijks ruimte over,
zoodat er slechts sprake zou kunnen zijn van een sluis in dien i
i
E
E
4
l
l
1
l
j l