HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 916.68 KB

TIFF (Deze pagina), 9.46 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

E open Waterweg aan de zijde van de Zuiderzee ter voorkoming i
van hinderlijke stroomingen in een open doorgraving. 1--
Ook de Staatscommissie is in haar verslag van 1911 van _
deze gedachte uitgegaan bij behandeling van het denkbeeld {
` . van een open Waterweg van Amsterdam naar Zee. Dit blijkt j
duidelijk uit het volgend uittreksel van § 55 van haar ver-
_ slag, bepaaldelijk door de daarin dezerzijds gecursivieerde
Woorden. j
. ,,§ 55. Het denkbeeld mn een open wazferweg van Amster- j
dam nam zee.
x . .....................
,,De voordeelen eener open doorgmving springen dadelijk in ‘1`
,,het oog: daarbij vervalt het oponthoud, dat het eigenlijke j
; ,,schutten veroorzaakt, alsook het vaak niet onaanzienlijk tijd- 1
,,verlies, dat voortspruit uit het op doorschutting moeten j
,,wachten der schepen, terwijl voorts eene oorzaak van schade-
,,varing wordt weggenomen. ’*
,,Hoewel niet zonder beteekenis, moeten deze voordeelen
,,toch niet worden overschat: in gewone omstandigheden kan j
" · ,,een schip drie of vier uren na het binnenloopen te IJmuiden
; ,,Amsterdam hebben bereikt, en wat de schadevaring aan de
. ,,sluizen betreft, deze Was, met name aan de groote sluis, in
Q ,,de laatste jaren zoo gering, dat de gezamenlijke herstellings-
ï ,,kosten gemiddeld minder dan zes honderd gulden per jaar E
,,hebben bedragen.
,,Hiertegenover staan positieve voordeelen van eene af-
. ,,sluiting door sluizen. Eenmaal doorgeschut bevinden zich de
,,schepen in volkomen rustig Water. Bij afwezigheid van sluizen j
i ,,zou het binnendringen van het getij in het kanaal en in de i
"daarmede vrije gemeenschap hebbende wateren stroomingen j
- "veroorzaken, waarvan de scheepvaart grooten hinder zou onder-
‘ ,,vinden. Immers nu reeds moet bij het doorvaren der bruggen j
i ,,groote omzichtigheid Worden betracht gedurende den tijd, dat E
i ,,gespuid wordt, terwijl daarbij toch de niveauverandering, die
‘ ,,daarbij gedurende een tij in den kanaalspiegel kan optreden,
j ,,slechts enkele decimeters bedraagt. Af
‘ j
4, tsss. IT‘@'ïll‘lïY' . een ‘·*‘* twmiir c H ` ‘‘*r r nét c een