HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 9.46 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

I
l
i 17
l ,,l/Iag het dus, op zijn zachtst gesproken, twijfelachtig heeten,
1__ ,,of voor de scheepvaart, de voordeelen van een open kanaal
{ ,,wel zouden opwegen tegen de nadeelen, een open Kanaal tot
_ g ,,Amsterdam zou zoodanige kostbare voorzieningen vereischen,
,,dat, hiermede rekening houdende, de balans afdoend ten
j ,,gunste van de bestaande afsluiting te IJmuiden overslaat.
j ,,Het geheele complex der bestaande handelsinrichtingen is,
j ,,wat betreft de hoogteligging van kaden en loodsen , inge-
,,richt op een vasten waterstand in het IJ. Werd dit in open
j ,,oerbtndtng gebracht met de Noordzee, dan zou een groot
{ ,,gedeelte van hetgeen Amsterdam in de laatste jaren, voor
W? ,,een bedrag van ongeveer 25 millioen gulden, voor handel
,,en scheepvaart heeft tot stand gebracht, waardeloos worden.
Q ,,Een algeheele ombouw dezer inrichtingen zou noodig zijn,
j ,,gepaard met wijziging van alle vvaterkeeringen in de stad.
, ,,'I‘erugdeinzende voor de daaraan verbonden kosten, zou Amster-
j ,,dam zeker de voorkeur geven aan het bouwen van sluizen
,,tusschen het open Noordzeekanaal en haar eigenlijk haven-
tä ,,gebied. Dan zou echter het aan sluizen eigen bezwaar slechts
"verplaatst worden en zou alleen de mogelijkheid in het leven
,,worden geroepen om een toekomstige uitbreiding der Amster-
,,damsche haveninrichtingen in open water buiten de sluizen
,,tot stand te brengen.
,,Een open Noordzeekanaal zou een veel wijder profiel
,,moeten hebben dan het bestaande, opdat de scheepvaart niet
g ,,te zeer zou worden gehinderd door de bovenbedoelde getij-
j ,,stroomingen. De diephouding zou meer moeilijkheden en
" ,,kosten meebrengen dan thans met het afgesloten kanaal het
j ,,geval is. In plaats van door lage kanaaldijken zouden het
,,kanaal en de daarmede in verbinding staande zijkanalen,
i ,,zoo die althans niet door kostbare zeesluizen werden af-
j ,,gesloten, ter weerszijden begrensd moeten worden door zee-
j ,,dijken van voldoende hoogte en profiel om de hoogste
,, ,,stormvloeden van de Noordzee te kunnen keeren. Ooh
i Hzouclerz de slaieexz te Schellingwoude geschikt gemaakt moeten
Uworden om aan de kanaatezgcte de hoogste Noorctzeestancleh
,,te heeren. j
,,Eene algeheele wijziging zou voorts gebracht moeten

‘ J