HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 958.11 KB

TIFF (Deze pagina), 9.39 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

E =
êl I
I äï 18 j
,,Worden in de afwatering, niet alleen van de polders in ,
,,11et drooggemaakte IJ, doch ook van een belangrijk gedeelte _j_
| ,,van Noordholland, Zuidholland en Utrecht. Immers van i
,,Rijnland en Amstelland en van een groot gedeelte van
W ,,Noordholland benoorden het Noordzeekanaal vormt dit
E ,,kanaal den boezem, door middel Waarvan deze uitge-
ä ,,strekte polderstreek op de Noordzee of op de Zuiderzee
"afwatering vindt." ...............
Tot zoover de Staatscommissie , welke het denkbeeld van een
open Waterweg heeft opgevat als onafscheidelijk verbonden met
j het brengen van de Noordzee voor de sluizen te Schellingwoude.
Q Wanneer het nieuwe havengebied van Amsterdam echter
gezocht wordt in den Houtrakpolder, verandert zooals boven-
gezegd het vraagstuk van een open Waterweg geheel van aard.
» l Vanzelf wordt dan de vraag naar een open Waterweg voor dat
; nieuwe havengebied los van dezelfde vraag voor het bestaande
3 havengebied, waarvan zooals de Staatscommissie terecht op den ·
{ voorgrond stelt geen sprake kan zijn.
Feitelijk komt dan de vraag, of dit nieuwe havengebied in 2
l open verbinding met zee kan worden gebracht, hierop neer,
j of de Noordzeesluizen zóó ver landwaarts kunnen worden ver- E
. plaatst, dat het nieuwe havengebied buiten inplaats van binnen j
ii die sluizen kan uitmonden. N
j Dit nu is mogelijk op een Wijze als is voorgesteld op Plaat II,
waarvoor noodig zijn de volgende groepen van werken: {
1°. Nieuwe Noordzeesluizen in het Noordzeekanaal ongeveer
, bij de uitmonding van zijkanaal C. [
2°. Zeedijken vanaf die nieuwe sluizen tot aan de hooge
T duingronden bij IJmuiden.
3°. Omlegging van den spoorweg Haarlem-Uitgeest.
~ 4°. V erruiming van het kanaal tusschen de nieuwe Noord-
A zeesluizen en de buitenhaven te IJmuiden.
‘ 5°. Voorziening in de belangen van verkeer te land en te
· water en die van afwatering, waar die door de vorige
werken worden geschaad. ,.
E
l
I l
lï l