HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 957.62 KB

TIFF (Deze pagina), 9.39 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

t
C
j 19
. Het zou zeker voorbarig zijn thans reeds een nadere om-
_;_ schrijving van bovenbedoelde werken te geven, slechts op
l enkele hoofdpunten moge de aandacht gevestigd worden.
ad 1°. Nieuwe Noordzeesluizen.
Wanneer het Noordzeekanaal wordt gewijzigd in den geest
als boven bedoeld, dan ligt het voor de hand voor de
schepen van grootere afmetingen, dan die waarvoor het kanaal
en de bestaande havens geschikt zijn, ligplaats te zoeken in
het nieuwe havengebied. Hieruit volgt, dat de sluis, die toe-
gang zal geven tot het bestaande havengebied geen grooter
afmetingen behoeft te verkrijgen dan die der tegenwoordige
groote schutsluis te IJmuiden. Alleen zal het, ten einde de
scheepvaart op het bestaande havengebied niet van een enkele
sluis afhankelijk te laten, wenschelijk zijn de nieuwe schutsluis
als dubbele sluis te maken. Voorts zal voor de kleine vaart en
tevens voor de Rijnvaart een kleine dubbele schutsluis noodig
I zijn, terwijl natuurlijk bovendien een spuisluis vereischt is.
l ad. 4°. Verruinnning van het kanaal tusschen de nieuwe
l Noerdzeesluizen en de buizfeniiaven te IJmuiden.
E In den open waterweg, of m.a.w. in het alsdan verlengde
j buitenkanaal, zullen getijstroomingen voorkomen. De snelheid
dezer stroomingen is afhankelijk van het tijverschil in de
F Noordzee voor den mond der buitenhaven en voorts van de
i oppervlakte van het nieuwe havengebied en de afmetingen van
j het bedoelde buitenkanaal. De afmetingen van het buiten-
ä kanaal dienen nu zoodanig te worden gekozen, dat ook bij
l groote uitbreiding van het nieuwe havengebied de scheepvaart l
i geen hinder van die stroomingen zal ondervinden, waartoe het (
l wenschelijk voorkomt erop te rekenen , dat in de toekomst
j het buitenkanaal kan worden gebracht op een bodembreedte l
van 150 M. bij een diepte van 15 M. ­- N.A.P., met taluds
j van 3 op 1. 1)

le 1) In het Minority report of the board of consulting engineers for the Panama-Canal
j leest men omtrent kanalen met een bodembreedte van 500 feet, overeenkomende met
j 152 M., het volgende: «In channels 300 feet wide ships can pass each other at reduced
t «speed without stopping. In widths of 500 feet or more it will not be necessary for
j aeither to reduce speed».
E
.1
l .
2
i