HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 9.40 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

in
Hieruit volgt, dat waar zeedijken noodig zijn, deze van den
lê aanvang af gelegd moeten worden op een onderlingen afstand _
van ongeveer 300 M., alsmede dat het wenschelijk is ook in
jj de duingronden dadelijk tot een dergelijke breedte tusschen .
de toekomstige oevers te onteigenen. ,2
j Aanvankelijk is een zoo groot profiel als bove11bedoeld ~
E echter volstrekt geen vereischte en zal een bodembreedte van sl
bijv. 75 M. ter diepte van 11 M. -­ N.A.P. geheel voldoende l`
zijn. Zonder in berekeningen te vervallen, welke ondergeteekende i'
l zich voorstelt afzonderlijk te publiceeren, is dit niet te bewijzen, ‘
doch wel valt dit reeds eenigermate voor normale toestanden
r afteleiden door een vergelijking met het Suezkanaal. j”
Het verschil tusschen hoog- en laagwater te 1Jmuiden is
gt jl gemiddeld ongeveer 1.60 M. en voor springtij ongeveer 1.80 M. i
Volgens waarnemingen in 1904 en 1905 bedroeg het tijverschil
ii aan den ingang van het Suezkanaal aan de zijde van de Roode
jr Zee gemiddeld 1.16 M. en voor springtij 1.64 M.
Q `. Het Suezkanaal nu wordt gebracht op een minste bodem-
breedte van 45 M. ter diepte van 10 M. onder laagwater. 1) ’
Op Plaat II is echter met een blauwe kleur de wateropper­ ?
. vlakte aangegeven over de volle breedte van 300 M.; dat is H
` V dus de wateroppervlakte, welke bij stormvloed zal voorkomen,
wanneer het kanaal ook in de duingronden tot 300 M. tusschen i
de oevers is verwijd.
De verruiming is aan de zuidelijke kanaalzijde ontworpen l
l van de nieuwe Noordzee­sluizen tot de Velserbrug en verder
aan de noordelijke kanaalzijde.
; Voorts is ondersteld dat van de groote schutsluis te Llmuiden ï
ii de noorderlijke sluismuur wordt opgeruimd en dat het be- i
ä staande sluiseiland met de oude sluizen behouden blijven. Q
Het bestaande kanaal aan de binnenzijde der oude sluizen _
G kan dan dienst blijven doen als locale haven voor IJmuiden
” en voor de visscherij. l
j Met een roode stippellijn is op Pl. II de vorm aangegeven ä
van de buitenhaven, zooals die door de Staatscornmissie voor ·
· de toekomst is ontworpen. J`
1) Zie mededeeling van W. F. Leemans in de Ingenieur 191*1 blz. 26.
l
l