HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 9.51 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

je-`“7«­“W ---- ww--X . A-- -.--.'g---..-v.rw`A.m.g ..w--A nn .ma..,....n.n.- . Me
A # i
Voorzeker een hoogst belangrijk bedrag, zelfs meer dan het J
dubbeletvan hetgeen noodig zoude zijn voor een nieuwe groote ,,3,
j SCl1l1'[Sll11S, waarvan de kosten door de Staatscommissie zijn ,;
EQ geraamd op 13 à 17 5 millioen gulden. F
Bij vergelijking van deze bedragen dient men echter wel in
A het oog te houden:
dat bij uitvoering van het thans besproken denkbeeld men
van het bouwen van nieuwe sluizen voor altyd af is. Bij uit- i
voering van het voorstel der Staatsoommissie daarentegen zal
j u de bouw van een tweede nieuwe groote sluis te eeniger tijd
noodig zijn, waarmede alsdan ook wijziging of verplaatsing van
de spoorwegbrug te Velsen gepaard zal moeten gaan. `
E- r
{
ii Intusschen is het niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats l
3 de vraag welke oplossing het minst kostbaar zal zijn. Immers
wanneer men, zooals thans het geval is, een eersten stap moet
zetten tot uitvoering van een complex van groote werken, die
j ; tezamen in de naaste toekomst een bedrag van eenige tien- 2
tallen millioenen zullen vorderen, dan is ’t bij het zetten van
dien stap evenzeer, ja zelfs niet minder de vraag, op welke f
4. wijze die werken ’t best zullen beantwoorden aan het doel ,
waarvoor zij worden aangelegd.
i En dat een havengebied vrij van spoorwegbruggen en vrij tl
l van sluizen groote voordeelen aanbiedt behoeft stellig geen ¢
V betoog. i
De vraag is echter of die groote voordeelen de meerdere .
Q kosten waard zijn en de beantwoording dezer vraag hangt in `;
5 hooge mate, ja bijna geheel af van de verwachtingen, die
Q men koestert omtrent de toekomst van Amsterdam.
; Denkt men zich in de toekomst het scheepvaartverkeer van
A Amsterdam slechts langzaam vooruitgaande, dan zou het zeker
niet verantwoord zijn thans ten behoeve daarvan meer dan ;
noodig is uit te geven. _k_
· Denkt men zich daarentegen in de toekomst een ontwikke- ,
ling van het scheepvaartverkeer voor Amsterdam eenigermate j
1 van gelijken aard als de reusachtige vlucht, welke in de
P
l
i » .