HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 9.51 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

V.L
L" .
t t
E
j 23
; laatste twintig en dertig jaren te Rotterdam en Hamburg was
pk waar te nemen, dan zou het zeker verantwoord zijn thans ten
j behoeve van het toekomstig scheepvaartverkeer een groot offer
te brengen. Q
De Staatscommissie heeft op blz. 3 van haar verslag een
belangrijk overzicht gegeven van het verkeer der Noordwest
Europeesche havens. Men vindt daarin voor den netto inhoud
. van de binnengekomen schepen in 1909:
voor Amsterdam 2.486.000 register tonnen.
jj ROttBTdHIH [I I]
‘ y Hamburg [I ”
of m.a.w. voor Rotterdam een verkeer, dat ongeveer het vier-
vond en voor Hamburg een verkeer, dat ongeveer het vijfvoud
i van dat van Amsterdam bedroeg. In dat zelfde overzicht vindt
E men ook opgaven van het verkeer van vroegerejaren en daaruit ·
` blijkt o.a. dat het in 1890 voor Rotterdam was 2.918.000
registertonnen en in 1880 voor Hamburg was 2.767.000
_ registertonnen. Het scheepvaartverkeer, dat in 1909 te Rotterdam gl
i ongeveer het viervoud en te Hamburg ongeveer het vijfvoud
g bedroeg van dat van Amsterdam, was dus in Rotterdam voor
1 een twintigtal jaren en in Hamburg voor een dertigtal jaren
j ongeveer evengroot als dat van Amsterdam in 1909. i
Welnu, indien het scheepvaartverkeer van Amsterdam zich
j in de komende twintig of dertig jaren eens mocht ontwikkelen
als in de voorafgaande voor Rotterdam en Hamburg heeft
{ plaats gehad, dan zou men na die jaren kunnen verwachten t
een scheepvaartverkeer voor Amsterdam gelijk aan het vier of A
t vijfvoud van het tegenwoordige.
Q Hieruit volgt, dat, ook wanneer het bestaande havengebied
{ nog eenige vermeerdering van het verkeer toelaat, een nieuw
Q havengebied toch over een twintig of dertig jaren reeds belangrijk
i grooter beteekenis kan verkregen hebben dan het bestaande,
e'“‘ zelfs zonder dat van zulk een reusachtige vlucht als in Rotter-
{ dam en Hamburg is waargenomen, sprake behoeft te zijn.
Dit dient wel in het oog gehouden te worden bij het zetten