HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 916.62 KB

TIFF (Deze pagina), 9.54 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

l
l
[
E
l Wie het belangrijke verslag der Staatscommissic in zake den
= toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal van 1911 gc-
lezeu heeft, zal zonder twijfel ten opzichte van twee hoofdpunten
een gevestigden indruk verkregen hebben, namelijk:
1°. dat ’sLandsbelang vordert een toegang tot Nederland door
het Noordzeekanaal te verzekeren, geschikt voor de in
de toekomst te verwachten grootere schepen;
‘2°. dat het behartigen van dit belang ontzaglijk groote uitgaven
zal vereischen.
1 Wat het eerste punt aangaat moge het voldoende zijn te
herinneren, dat op het Noordzeekanaal worden toegelaten
schepen van ongeveer 220 M. lengte, 21 M. breedte en 9.20
M. diepgang, terwijl het open Suezkanaal, waarvoor de toe te
laten lengte en breedte der schepen betrekkelijk onbeperkt zijn,
. reeds tegen het einde van 1913 toegankelijk za.l zijn voor
schepen van 9.45 M. diepgang en het Panamakanaal na zijn
voltooiing voor schepen van ongeveer 300 M. lengte, 32 M.
breedte en 12.20 M. diepgang.
En wat het tweede punt aangaat zij herinnerd, dat de Staats-
commissie als van urgenten aard voorstelt den bouw van een
nieuwe schutsluis te Ymuiden, waarvan de kosten - afhankelijk
1 ..
van het plan dat wordt gekozen - door haar zijn geraamd
op 13 of 17.5 millioen gulden, terwijl die Commissie voor de
j toekomst in uitzicht stelt werken, waardoor Amsterdam met
jj schepen van 12.20 M. en in een verdere toekomst van 13.20 M.
j diepgang toegankelijk zal zijn, welke werken volgens ruwe
lj benadering bovendien 32 à 35 millioen gulden zullen kosten. ,
‘ Zooals de Staatscommissie echter in § 2 van het Tweede
j Deel van haar verslag opmerkt kan bovendien te eenigertijd, l
_ hoewel dit nog lang zal duren, een tweede schutsluis, als thans
i l
l l
j w
t s
j i
r 1
J