HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 949.43 KB

TIFF (Deze pagina), 9.55 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

wordt voorgesteld, 11oodig zijn, welke da11 wellicht opnieuw een l
bedrag van 15 millioen zal vorderen, ongerekend de kosten ­ l
eener wijziging of verplaatsing van de spoorwegbrug te Velsen, j
die daarmede gepaard zal moeten gaan. g
Telt men deze bedragen te zamen, dan komt men tot de j
conclusie, dat het geschikt maken van het Noordzeekanaal voor de I
groote schepen, die in de toekomst mogelijk te verwachten
iiiv zijn, een uitgaaf zal vorderen, welke in ronde cijfers thans
reeds op meer dan 60 a 70 millioen gulden moet worden geschat.
Dit bedrag heeft echter nog slechts alleen betrekking op de '
werken, die noodig zijn om voor de groote schepen der l
toekomst den toegang tot Amsterdam mogelijk te maken; doch l
om die schepen aldaar ook te ontvangen zijn bovendien nog
andere kostbare werken noodig. j
Immers de bestaande los- en laadkaden zijn niet ingericht voor ,
schepen van zoo grooten diepgang als waarvan hierboven sprake
is en men zal dus voor het ontvangen van dergelijke schepen 4
nieuwe havens met kaden Väll kostbaren aanleg moeten maken,
Trouwens nieuwe los- en laadkaden zijn ook uit anderen (
hoofde binnen betrekkelijk korten tijd dringend. noodig, omdat j
de bestaande kadelengte in verband met de uitbreiding van Q
het scheepvaartverkeer te klein wordt.
Volgens het in 1903 verschenen verslag der zoo-genaamde
1J­commissie toch had men in Amsterdam 3
»‘i,= einde 1881 in gebruik 2250 M. kadelengte
.­_?·_ J ll 1891 0 Il 3900 II ll 1
1 Il 1901 Il ll 6275 rr rr
terwijl in dit laatste jaar nog gelegenheid bestond voor het Q
bijbouwen van 5725 M. kadelengte.
,j Wanneer men in aanmerking neemt, dat de bruto inhoud .
.i«· der te Amsterdam ingeklaarde schepen bedroeg;
;· A in 1881 2,220,000 M3. M
i ,, 1891 4,576,000 ,, 4
,, 1901 7,270,000 ,, ï
,, 1911 10,114,000 ,, Q
dan is het gemakkelijk in te zien, dat, indien het scheepvaart-
1, verkeer voor Amsterdam blijft toenemen, binnen betrekkelijk
korten tijd nieuwe kaden noodig zullen zijn. t
,
ää -
=