HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 9.60 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

tGgGHSpl`2l,ëLl{ vatbaar zal ZIJH , (l1GHt HIGH wel IH Höll 0Og te
_ houden bij het nemen eener beslissing omtrent hetgeen thans
ä moet worden gedaan.
Geenszins om zich daardoor te laten afschrikken tot het A
nemen van ingrijpende maatregelen voor het toekomstige
§ scheepvaartverkeer van Amsterdam. Integendeel, de resultaten .
door de uitgevoerde werken verkregen zijn zonder twijfel van I
j zoodanig gunstigen invloed geweest voor den handel van
Amsterdam in het bijzonder en van ons land in het algemeen, .
dat men wel verre van die uitgaven te betreuren , het als een
voorbeeld van wijs beleid zal waardeeren, dat zij die ons zijn
voorgegaan met vertrouwen op de toenmalige toekomst tot
° die werken hebben besloten.
Maar wel moeten die ontzaglijk groote uitgaven aanleiding r
geven, om bij het zetten van een eersten stap op den nieuwen
weg, zich ernstig de vraag te stellen, of in verband met de
i` verwachting van grootere schepen in de toekomst het hoofddenk­
beeld, waarop de inrichting van het Noordzeekanaal gegrond
is , nog ongewijzigd kan worden behouden.
Het is zeker juist, dat aan de tegenwoordige inrichting,
waarbij de schepen na eenmaal doorgeschut te zijn zich in
volkomen rustig water bevinden, een belangrijk voordeel ver-
bonden is en dat het oponthoud bij de spoorwegbruggen niet
belet, dat in den regel een schip binnen drie à vier uren na
r het binnenloopen te IJmuiden Amsterdam kan hebben bereikt.
Het is echter niet minder juist, dat zoowel het schutten
als Höli VEIYGH door SPOOI'W€gbl`l1ggCH IHGGT bezwaar Z3,l Op-
leveren, naarmate zoowel de afmetingen der schepen als het
verkeer op het kanaal en op de spoorwegen grooter worden.
En het is evenzeer juist, dat een open verbinding met zee
j; vrij van spoorwegbruggen het ideaal is voor een havengebied,
bepaaldelijk wanneer dit bestemd is voor grootere schepen in
de toekomst.
lr Is voor de nieuwe havens van Amsterdam een verbinding ,
met zee vrij van sluizen en vrij van spoorwegbruggen moge- è».
lijk? Ziedaar dus de vraag of eigenlijk de twee vragen, die
een nauwgezette overweging verdienen, alvorens een eersten


Zäghèiáèrf £A,~tU_r;_L_l,·_._,;; _ ._;; ein., , .L.. M Y $ *7 --`~·~"--'··*¥-*"*"’*’ “ ’""’ "’ i ^" 'LI:Y";"‘W"""'Li"`J>4A“d Yrëiérlur àr il Li 'MWMWVH ­n W MMM