HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 885.37 KB

TIFF (Deze pagina), 9.59 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

9
stap te zetten tot uitvoering van de belangrijke en kostbare
werken waarvan thans sprake is.
Van deze twee vragen is zonder twijfel de laatste, betreffende
i de mogelijkheid eener verbinding met zee vrij van spoor-
wegbruggen , de belangrijkste.
i Immers, hoewel een verbinding vrij van sluizen of m. a. w.
ï een open verbinding met zee, voor een havengebied groote
voordeelen heeft, zijn toch aan een door sluizen afgesloten
· verbinding eveneens groote voordeelen verbonden en zijn in
den regel de bezwaren van eene afsluiting door sluizen voor
het verkeer niet overwegend. Bovendien kunnen deze bezwaren,
wanneer die door uitbreiding van het scheepvaart­verkeer groote
beteekenis mochten verkrijgen - zij het ten koste van groote
uitgaven r- toch worden opgeheven of althans in belangrijke
; mate verminderd , door het aantal sluizen te vergrooten.
Geheel anders is het echter gesteld ten opzichte van spoor-
wegbruggen. Deze leveren voor de scheepvaart uitsluitend be-
zwaren en geen enkel voordeel op en die bezwaren zijn niet
voor ophetling, noch voor belangrijke vermindering vatbaar,
wanneer zij door uitbreiding van het verkeer te land en te
water overwegend zijn geworden.
En indien het kanaal eenerzijds en de spoorwegen over het
kanaal anderzijds voortdurend aan hun bestemming blijven be-
antwoorden, dan is belangrijke uitbreiding van het scheep-
vaartverkeer op het kanaal alsook van het spoorwegverkeer
over het kanaal in de toekomst te verwachten.
_ De bezwaren van de spoorwegbruggen zijn dus niet alleen
niet voor oplossing vatbaar, maar zullen zich zelfs in de t
toekomst steeds sterker en sterker doen gevoelen.
i