Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | ... | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | ... | 248 | 249 | 250
West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij (wederlegd G. Suermondt, H. Hope Loudon ... et al.)
West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij (toegelicht G. Suermondt, H. Hope Loudon ... et al.)
Westpreussen als Sinnbild (Karl Hoffmann)
Wet der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1864
Wet en rechter (J. F. Houwing)
Wet en tarief van regten op den in-, uit- en doorvoer in Nederlandsch-Indie van koopmansgoederen, manufacturen, dranken enz. voo
Wet of geweten? (T. Leendertz)
Wet of willekeur? (C.P. Metelerkamp)
Wet op den kinderarbeid (eene gemengde Commissie)
Wet tot regeling der jagt en visscherij
Wet tot regeling van het Hooger Onderwijs
Wet van de Nederlandsche Jacht-Vereeniging 'Nimrod' gevestigd te Amsterdam
Wet van de Nederlandsche Jacht-Vereeniging 'Nimrod' gevestigd te Amsterdam
Wet van de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, (opgericht in 1766, en bevestigd bij octrooi der H.H. Staten va
Wet van den 9 Mei 1846 (Stbl. no. 24) betreffende de burgerlijke pensioenen, (met aanteekeningen ... opgehelderd H.B. Martini van Geffen)
Wetenschap als getuigenis (W. J. Aalders)
Wetenschap der geschiedenis en hare methode (H.C. Rogge)
Wetenschap en geloof (P. Harting)
Wetenschappelijke dierenmarteling (Felix Ortt)
Wetenschappelijke leergangen voor volwassenen (met inleiding en nabetrachting J. Bruinwold Riedel)
Wetgeving-studiƫn (T.M.C. Asser)
Wetsontwerp, houdende bepalingen omtrent de heffing van accijns op de binnenlandsche suiker
Wetsontwerp-van Houten tot regeling van het kiesrecht, benevens de Woning- en inkomstentabel, de indeeling der kiesdistricten en
Wetsvoorstel-Van Houten tot uitbreiding en nadere regeling van het recht van onteigening ten algemeenen nutte door gemeentebestu
Wettelijke bepalingen tot beteugeling van het misbruik van sterken drank. Ontwerp van wet en memorie van toelichting
Wettelijke maatregelen tegen waterverontreiniging (J.A. Levy)
Wettelijke positie en criminaliteit der vrouw en gevangeniswezen in 1813 (A.M.J. Wilmers, Anny de Leeuw, E.H. van Eeghen)
Wettelijke regeling van schadevergoeding aan arbeiders wegens ongelukken in gevaarlijke bedrijven (Ludvig Bramsen)