Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 248 | 249 | 250
Adel und Bürgertum (von Einem Adligen)
Ademhalingsgymnastiek (S. Tresling)
Adres (Zwartewatersvereeniging ; L.P. Schmidt, president)
Adres aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, tegen het Ontwerp-Algemeen-Reglement voor de polders in die provincie (P.L.F. Blussé)
Adres aan President en Leden der Tweede Kamer der Staten Generaal (van Th. de Mol van Otterloo)
Adres aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Koloniën, over de pakketvaart tusschen Nederland en Java (E. Sillem, Juls. Bunge, Arnold Kooy)
Adres aan Zijne Majesteit den Koning, strekkende tot het verkrijgen van verbeteringen in het onderwijs in de zeevaartkunde
Adres aan alle Protestanten in Nederland na het ingediend wetsontwerp betreffende het lager onderwijs en het adres van "Bur
Adres aan alle mijne Hervormde geloofsgenooten (Dirk Molenaar)
Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ter zake van de opleiding der candidaten
Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ter zake van een adres aan dezelfde synode over de formulieren, (A. Rutgers van der Loeff)
Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde kerk over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, he (getekend D. van Hogendorp ... et al.)
Adres aan de Synode der Nederl. Herv. Kerk in zake de belijdenisvragen (Predikanten der evangelische richting Th.K.M. von Baumhauer ... et al.)
Adres aan de Tweede Kamer de Staten-Generaal, ingediend door de Commissie, benoemd door den raad der gemeente Winschoten ter bev
Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende de uitgifte in huur van woeste gronden in Nederl.-Indie (I.H.J. Hoek)
Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Reerink c.s., bevattende nadere inlichtingen omtrent hunne aanvrage om concess
Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van reeders over de groote visscherij
Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, behelzende bedenkingen tegen het ontwerp van wet, tot regeling der schutterijen (A.C. Kouwens)
Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, benevens verzameling van stukken op de Delftsche aangelegenheden betrekking hebbe
Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende de voordragt der regering tot regeling van de belangen der Nederlands
Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende het Wets-ontwerp op het lager onderwijs
Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, inhoudende bezwaren tegen het aangeboden wetsontwerp op den waarborg en de belast
Adres aan de Tweede Kamer en andere stukken in zake de schutterskwestie te Zaandam
Adres aan de beide Kamers der Staten Generaal van het Koningrijk der Nederlanden, betreffende de afschaffing der tienden, ingedi
Adres aan de edel groot achtbare heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland ter zake van het ontwerpen en vaststellen (ingezonden F. van Vollenhoven)
Adres aan hunne excellentiën den ministers van waterstaat, handel en nijverheid, van justitie en van binnenlandsche zaken van he
Adres aan ingezetenen van Lemsterland betrekkelijk den aanleg eener spoorlijn van Harlingen-Bolsward-Sneek-Joure-Heerenveen zoo
Adres betreffende het vraagstuk der afschaffing van de slavernij in West-Indië, ingediend den 11 October 1860 (R.F. van Raders)